Podmienky používania internetových stránok spoločnosti AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.

 

Upozornenie

Vážený návštevník, vstúpili ste na webovú stránku http://www.aad.sk, ktorú zriadila AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.. Prehliadaním alebo používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete doleuvedeným podmienkam a súčasne sa zaväzujete podmienky dodržiavať. Pokiaľ s doleuvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

 

Používanie stránky

Spoločnosť AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. umožňuje návštevníkom tejto webovej stránky jej obsah bezplatne prezerať a informácie na nej uverejnené použiť len pre osobnú potrebu pod podmienkou, že budú zachované vyhlásenia o autorských právach a o vlastníctve týchto informácií. Na kopírovanie, distribúciu, akúkoľvek formu publikovania alebo iného použitia textových správ, grafických materiálov, databáz ako aj ich častí pochádzajúcich z webových stránok AGENTURY AUTO DATA, spol. s r.o. je potrebné vyžiadať si písomný súhlas. Žiadny z dokumentov, grafických materiálov alebo dátových údajov uverejnený na stránkach spoločnosti AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. nesmie byť ďalej upravovaný bez predchádzajúceho súhlasu autora, nakoľko sa na neho vzťahuje medzinárodný autorský zákon. Poskytnutie informácií neznamená, že autor alebo vlastník na základe zmluvy s autorom udeľuje tretej osobe licencie na autorské práva, alebo práva priemyselného vlastníctva. Použitie nelegálne získaných informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AGENTURA AUTO DATA. spol. s r.o. je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok občiansko-právny alebo trestno-právny postih.

 

Právna zodpovednosť

AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., na svojich webových stránkach informuje verejnosť o jej produktoch, službách a o dianí na automobilovom trhu. AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.  nezodpovedá za obsah publikovaných článkov, ktoré jej za účelom zverejnenia poskytli tretie osoby. Nezodpovedá ani za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Obsah stránok môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Príspevky používateľov

AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. si prostredníctvom svojich webových stránok neželá prijímať dôverné ani zákonom chránené alebo zakázané informácie, preto sa presvedčite, či sa takéto informácie k nám chystáte poslať. Výnimku tvoria osobné údaje používateľa, ktorý sa na našich stránkach dobrovoľne zaregistruje, aby získal informácie poskytované výhradne registrovaným užívateľom našich stránok.

 

Prepojenie s webovou stránkou

AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. umožňuje vytvárať prepojenia na svoju webovú stránku z iných stránok, ale iba v súlade s platnými právnymi predpismi. Od záujemcov o prepojenie s našou stránkou vyžadujeme najmä aby spĺňala podmienky:

·         cudzia stránka môže byť prepojená s obsahom našej stránky, ale nesmie ju kopírovať ako celok ani jej časť,

·         cudzia stránka sa nesmie odvolávať na obchodnú podporu zo strany našej stránky,

·         cudzia stránka nesmie nepravdivo vykladať svoj vzťah k našej stránke,

·         cudzia stránka nesmie nepravdivo informovať o produktoch a službách zverejnených na našej stránke,

·         cudzia stránka nesmie používať úvodné logo ani grafiku našej stránky,

·         cudzia stránka nesmie ponúkať obsah, ktorý je v rozpore s obchodnou politikou spoločnosti AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. alebo dobrými mravmi.

 

Obchodné informácie

AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. v súvislosti s poskytovaním služieb a produktov sa riadi výlučne obchodnými zmluvami alebo cenníkom produktov. Obchodné zmluvné podmienky sú neverejné, aktuálny cenník produktov je uverejnený na stránke.

 

Ochranné známky

registrovaná ochranná známka "AAD-expertR" patrí spoločnosti AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., ktorá touto registrovanou ochrannou známkou môže označovať svoje produkty alebo služby. Označovanie produktov alebo služieb zhodnou alebo výrazne podobnou ochrannou známkou bude spoločnosti AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. považovať za porušenie pravidiel pre používanie registrovaných ochranných známok a práv k tejto ochrannej známke sa bude domáhať na príslušnom súde.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. spracováva osobné údaje používateľov webovských stránok za účelom poskytovania platených služieb vo virtuálnom obchode. Spracovateľom osobných údajov pozostávajúcich z mena, priezviska a adresy používateľa virtuálneho obchodu je AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.. Osobné údaje, ktoré sú spracované výhradne za účelom vystavenia a zasielania daňových dokladov za poskytované služby sa uchovávajú len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

 

Informácie o autorských právach

Copyright © 2009 AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.